คำตอบ : หลักการผลิตพลังงานแบบนี้ เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และการหายใจที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะได้อิเล็กตรอนอิสระ อิเล็กตรอนที่ได้ ก็คือพลังงานไฟฟ้า  ยกตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่จุลินทรีย์ที่ใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สาหร่ายจะดุดกลืนเอาพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปและผ่านปฏิกิริยาการใช้แสง เพื่อส่งต่ออิเล็กตรอนไปเป็นทอดๆซึ่งเกิดขึ้นภายในเซลล์ และส่งต่อให้ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่อยู่ภายนอกเซลล์  ซึ่งจะถูกรีดิวซ์และเคลื่อนที่ไปส่งอิเล็กตรอนให้กับขั้วอิเล็กโทรด จึงทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศักดา ดาดวง. เทคโนโลยีมหัศจรรย์เพื่อชีวิต.กรุงเทพฯ.ส.ส.ท. 2551. หน้า 218-220.