คำตอบ :  จากผลการสังเกตทางดาราศาสตร์ และการคำนวณเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง บอกเป็นนัยว่าในเอกภพน่าจะมีปริมาณสสารมากกว่าสสารที่เรามองเห็น  นักฟิสิกส์เชื่อว่าสสารมืดประกอบด้วยอนุภาคที่แทบจะไม่เกิดอันตรกิริยากับแสงและอนุภาคทั่วไป ทำให้ไม่มีการแผ่รังสีออกมา เราจึงไม่สามารถตรวจวัดได้ และเป็นที่มาของคำว่า “สสารมืด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บุรินทร์  อัศวพิภพ และ นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ. เจาะ CERN-เซิร์น. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์สารคดี. 2552. หน้า 77.