คำตอบ : พลังงานสะอาด คือ พลังงานที่ได้มาโดยไม่ส่งผลกระทบและไม่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่นพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วน เทคโนโลยีสะอาด คือ การพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  ให้มีข้อเสียหรือมลภาวะจากกระบวนการผลิต และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่นการประดิษฐ์รถยนต์ที่ใช่พลังงานไฟฟ้า แทนการใช้น้ำมัน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุนทร  บุญญาธิการ และคณะ. พลังงานใกล้ตัว. กรุงเทพฯ. บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด. 2545.  หน้า 118.