ตอบ : เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเค็มของน้ำในทะเล และน้ำกร่อย  โดยใช้หลักการวัดค่าการหักเหของแสง  หากน้ำมีความเค็มมาก ค่าการหักแสงก็จะมาก  จากนั้นเครื่องจะแปลงค่าหักแหแสงไปเป็นสเกลส่วนในพัน           (part per thousand : ppt)  ซึ่งเป็นหน่วยความเค็มของน้ำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โกสินทร์ รัตนประเสริฐ. รอบรู้วิทยาศาสตร์.  กรุงเทพฯ. นานาสำนักพิมพ์. 2556. หน้า 52-53.