คำตอบ :

โดยทั่วไปการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศ มีหลักการง่าย ดังต่อไปนี้
1. ทำความสะอาดพืชที่จะนำมาสกัดโดยการล้างน้ำ แล้วพึ่งลมให้แห้ง
2. ชั่งน้ำหนักของพืช แล้วหั่นพืชเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปใส่ในหม้อกลั่น
3. นำหม้อกลั่นตั้งบนเตาไฟต่อท่อเครื่องควบแน่นเข้ากับหม้อกลั่น และหาภาชนะมารองรับของเหลวที่กลั่นตัวออกมาต่อท่อน้ำเข้าและออกกับเครื่องควบแน่น
4.เปิดไฟให้ความร้อนแก่หม้อกลั่น ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช หรือสังเกตว่าน้ำมันที่สกัดได้ในภาชนะรองมีปริมาณที่ไม่เพิ่มขึ้นก็ให้หยุดกลั่น
5. เมื่อเสร็จการกลั่นให้แยกน้ำมันหอมระเหยจากน้ำในภาชนะรองรับ ควรเก็บน้ำมันหอมระเหยไว้ในภาชนะทึบแสง ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็น ควรเก็บน้ำมันหมอระเหยไว้อย่างน้อย 2 เดือน ก่อนจะนำมาใช้ เพื่อให้กลิ่นคงตัว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : คมสัน หุตะแพทย์. การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศและการใช้ประโยชน์. เกษตรกรรมธรรมชาติ. ปีที่7, ฉบับที่ 8, 2547, หน้า 7.