คำตอบ : ชีอกโกแลต มีสารที่ช่วยกระตุ้นสารสื่อประสาท (neurotransmitter) เช่น โดพามีน (dopamine) ซีโรโทนิน (serotonin) และเอ็นเดอร์ฟิน (endorphins) ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนมีผลต่ออารมณ์ของคนเรา นอกจากนี้ยังควบคุมการนอนหลับและความอยากอาหารอีกด้วย สารสำคัญที่มีอยู่ในช็อกโกแลต ซึ่งมีผลต่อภาวะอารมณ์ของเรา ได้แก่ สารประกอบพวกเอมีน (amines) คาเฟอีน (caffeine) สารประกอบพวกเอมีนอัลคาลอยด์ เช่น ทีโอโบไมน์ (theobromine) เฟนีลเอทิลลามีน (phenylethylamine) และแมกนีเซียม โดยสารเหล่านี้จะส่งผลในการปรับเปลี่ยนสมดุล ของออร์โมน และสารสื่อประสาทในสมอง แต่ทั้งนี้การตอบสนองต่อช็อกโกแล็ตนั้น ไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับพันธุกรรม เมแทบอลิซึม และเพศ ส่วนการกินช็อกโกแลต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องเป็นชนิด dark chocolate หรือ ช็อกโกแลตแท้ ที่มีส่วนผสมของโกโก้แมสร้อยละ 60 ขึ้นไป และควรเลือกช็อกโกแลตที่มีความหวานน้อย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ดาลัด ศิริวัน อาหารดีท็อกซ์อารมณ์.หมอชาวบ้าน. ปีที่ 34 , ฉบับที่ 407 (มีนาคม), 2556, หน้า 15-16.