คำตอบ : น้ำมันหอมระเหย จากขิง ประกอบด้วยสารสำคัญต่างๆ ได้แก่ ซิงจิเบอรีน (Zingiberene) ซิงจิเบอรอล (Zingiberol) ไบซาโบลีน (Bisabolene) และแคมฟีน (Camphene) ซิงจิเบอรอล (Zingiberol) ไบซาโบลีน ( Bizabolene) และแคมฟีน (Camphene) ซึ่งจะมีอยู่ในขิงประมาณมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกและช่วงการเก็บรักษา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ชนิตา พระดาเวชช. ประโยชน์มหัศจรรย์ : ขิง . กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 255, หน้า 4.