คำตอบ : การบริโภคผลิตภัณฑ์มะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูป ร่างกายจะดูดซึมไลโคปีนจากอาหารดังกล่าวได้ดีกว่า การบริโภคมะเขือเทศที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูป เนื่องจากไลโคปีนในผลมะเขือเทศที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูป เนื่องจากไลโคปีนในมะเขือเทศสดจะรวมตัวอยู่กับสารอาหารอื่นๆ ในเนื้อเยื่อของพืชในลักษณะโครงสร้างร่างแห ซึ่งกระบวนการแปรรูปที่ใช้ความร้อนกับการบดอาหารให้ละเอียด จะช่วยให้เนื้อเยื่อพืชถูกทำลาย ไลโคปีนจึงถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหารได้ง่ายขึ้น


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม. ผลของกรรมวิธีแปรรูปต่อการสูญเสียปริมาณไลโคปีนในมะเขือเทศ. อาหาร. 33, 2 (เม.ย – มิ.ย) , 2546. หน้า 111