คำตอบ : - การใส่หน้ากากอนามัยจำเป็นต้องใส่ให้ถูกวิธี ถูกด้านถูกฝั่ง
- หน้ากากอนามัยต้องปิดคลุมทั้งจมูกและปาก ครอบคลุมตั้งแต่สันจมูกจนถึงคาง เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งติดสู่ผู้อื่น
- เวลาสวมหน้ากากสัมผัสแต่หูเกี่ยวเท่านั้น
- พยายามไม่สัมผัสถูกด้านในที่ติดกับจมูกและปาก
- นอกจากจะต้องใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องแล้ว ต้องเลือกขนาดหน้ากากให้ถูกกับขนาดของหน้าผู้ใส่ด้วย
- การใส่หน้ากากอนามัยจะต้องไม่แน่นไม่อึดอัดจนเกินไป จนทำให้หายใจไม่สะดวกหรือเกิดรอยกดทับบนใบหน้า และจะต้องไม่หลวมจนหลุดออกจากจมูก ทำให้การป้องกันไม่มีประสิทธิภาพ
- การใช้มือจับหน้ากากหรือขยับหน้ากากบ่อยๆไม่เป็นการส่งผลดีต่อผู้ใส่และยังทำให้ง่ายต่อการปนเปื้อนของเชื้อเข้าสู่ผู้ใส่เอง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สุพิชญา ไทยวัฒน์. ใส่หน้ากากอย่างไร ให้ถูกหลักอนามัยและปลอดภัยจากโควิด-19. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 42, ฉบับที่ 493 (พฤษภาคม), 2563 หน้า 67.