คำตอบ : ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune system) เป็นระบบที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตราย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ 1) ระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด ซึ่งเป็นระบบภูมิคุมกันเพื่อช่วยปกป้องเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายออกไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ เช่น ผิวหนัง สารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย 2) ระบบภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะ ซึ่งได้แก่ เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T cells และ B Cells


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : วศิน กัลยาณมิตร. รับประทานอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู้โรค. อพวช.ปีที่ 18, ฉบับที่ 214 (เมษายน), 2563, หน้า15.