บริการยืม-คืน หนังสือ   

 • ผู้มีสิทธิ์ยืมเอกสาร ได้แก่
  1. ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  2. ผู้ขอมีสิทธิ์ยืมที่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • การขอทำบัตรมีสิทธ์ยืมฯ
  1. ทำหนังสือขอมีสิทธ์ยืมฯ ตามแบบที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ กำหนด
  2. นำรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูปติดต่อขอทำบัตรยืมเอกสาร
 • การยืม-คืน หนังสือ
  ต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืมหนังสือ โดยหนังสือตำราภาษาอังกฤษ ขอยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนเอกสารอื่นๆ ยืมได้เฉพาะข้าราชการ วศ. ซึ่งมีบัตรยืมเอกสาร เมื่อครบกำหนดการยืม จะต่ออายุ การยืมได้ 1 ครั้ง หากไม่คืนตามกำหนด ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม แบบขอรับบริการทำบัตร

Icon made by Freepik from www.flaticon.com