Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 127, ตอนพิเศษ 115 ง (1 ต.ค.2553) 28-30

Subject : น้ำเกลือปรุงอาหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com

Author : กรมสรรพสามิต

Source : ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 258 ง (17 ต.ค. 2562) 25-26

Subject : น้ำตาล. น้ำตาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 257 ง (16 ต.ค. 2562) 9

Subject : อาหาร. อาหาร -- ฉลาก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. ราชกิจจานุเบกษา 

แหล่งที่มาของภาพ : intertek.com

Author :  กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 127, ตอนพิเศษ 121 ง (18 ต.ค.2553) 31-34

Subject : อาหารฉายรังสี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. ราชกิจจานุเบกษา 

แหล่งที่มาของภาพ : sundayguardianlive.com

Author :  กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 130, ตอนพิเศษ 87 ง (7 ก.ค.2556) 98

Subject : อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ : blog.nasm.org

Author : คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.

Source :  ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 287 ง (22 พ.ย. 2562) 52-54

Subject : น้ำตาล. น้ำตาลทราย. น้ำตาล -- กฎและระเบียบข้อบังคับ. น้ำตาลทราย -- กฎและระเบียบข้อบังคับ. ราชกิจจานุเบกษา 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com

 Author : กระทรวงสาธารณสุข.

 Source : ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 257 ง (16 ต.ค. 2562) 10-11

Subject : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. อาหาร. ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ :  freepik.com 

Author : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 153 ง (30 มิ.ย.2563) 16-17

Subject : คลอริเนเต็ดไตรโซเดียมฟอสเฟต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ : cleanroomtechnology.com