ชื่อบทความ : การจดแจ้งเครื่องสำอางที่ผลิตหรือนำเข้าเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้น โดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อกำหนด พ.ศ.2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 216 ง (5 ก.ย.61) หน้า 10-11 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5) Full-Text
บทนำ : ขอบข่าย : ข้อ 1 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้นโดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อกำหนด ซึ่งแตกต่างจากคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่นๆ ของเครื่องสำอางที่วางขายในประเทศไทย และไม่เข้าข่ายเป็น ยา อาหาร วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ วัตถุอันตราย หรือเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย จะต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางนั้นก่อนผลิตหรือก่อนนำเข้า และห้ามมิให้ ขายเครื่องสำอางดังกล่าวในราชอาณาจักร ข้อ 2 การจดแจ้งเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่นๆ แตกต่างจากเครื่องสำอางที่วางขายในประเทศไทย จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจดแจ้ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ดังนี้ (1) หลักฐานการสั่งซื้อเครื่องสำอาง (2) ข้อมูลกฎระเบียบหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศคู่ค้าที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถวางขายในประเทศคู่ค้าได้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การจดแจ้งเครื่องสำอางที่ผลิตหรือนำเข้าเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้น โดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อกำหนด พ.ศ.2561