Author : กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 69-71

Subject : น้ำตาลทราย | อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย | ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 129, ตอนพิเศษ 124 ง (10 ส.ค.2555) 8

Subject : สารพันธุกรรมครายไนน์ซี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ :  freepik.com 

Author : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 138, ตอนพิเศษ 31 ง (9 ก.พ. 2564) 39

Subject : เรื่อง น้ำมันปลา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ : https://www.istockphoto.com/

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

 Source : ราชกิจจานุเบกษา 138 , ตอนพิเศษ 31 ง (9  ก.พ 2564) 1-25

Subject : วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร -- มาตรฐาน. ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

 Source : ราชกิจจานุเบกษา 137 , ตอนพิเศษ 237 ง (9  พ.ค.2563) 1-11

Subject : กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค-- มาตรฐาน. ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ :  http://food.fda.moph.go.th/law/

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

 Source : ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 237 ง (9 ต.ค 2563) 10-17

Subject :  กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร -- มาตรฐาน. ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ :  http://food.fda.moph.go.th/law/

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

 Source : ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 237 ง (9 ต.ค 2563) 1-657

Subject :  กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร -- มาตรฐาน. ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ :  http://food.fda.moph.go.th/law/

Author : กระทรวงสาธารณสุข.

 Source : ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 257 ง (2  พ.ค.2563) 27-28

Subject : อาหารที่มีสารพิษตกค้าง -- มาตรฐาน. ราชกิจจานุเบกษา.

แหล่งที่มาของภาพ :  http://food.fda.moph.go.th/law/