Chamaemelum nobile
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: Infographic, บทความ

           ถ้าพูดถึงดอกไม้ที่มีลักษณะสวยงาม หลายคนคงต้องนึกถึงดอกไม้ที่มีสีสันสดใส มีกลิ่นอันหอมหวาน ชวนให้ผู้คนอยากที่จะชื่นชม แต่ก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่นึกถึงดอกไม้ที่มีลักษณะเรียบง่าย สบายตา หรือจะเป็นลักษณะดอกเล็ก ๆ น่ารัก ซึ่งดอกคาโมมายล์ก็คงเป็นหนึ่งในความคิดของหลาย ๆ คนด้วยเช่นกัน เพราะนอกจากจะมีความสวยงามตามแบบของตัวเองแล้ว ก็ยังเป็นดอกไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์หลากหลาย ซึ่งชาวยุโรปนั้นจะรู้จักคาโมมายล์กันดีในชื่อ Capable of anything หรือยาครอบจักรวาล นั่นเอง

VDO การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ, VDO
การย้อมสีสิ่งทอเป็นกระบวนการย้อมทางเคมีซึ่งจะขึ้นอยู่กับสีย้อมและสภาวะที่ใช้ในการย้อมสี การย้อมสีที่ดีจะต้องได้สีตามที่ต้องการ สีมีความสม่ำเสมอ ย้อมแล้วได้ผลเหมือนเดิม มีความคงทนของสี และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก สีย้อมสามารถจำแนกได้ตามแหล่งกำเนิดสี ได้แก่ สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ โดยสีย้อมจากธรรมชาติสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น การใช้สีย้อมธรรมชาติมี

“ขยะพลาสติก”
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: Infographic

🛢️ปัจจุบันนี้การย่อยพลาสติกทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เราต้องช่วยกันลดและคัดแยกขยะ เพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น ตัวอย่างเทคโนโลยีการการจัดการขยะพลาสติก เช่น กระบวนการเทอร์โมฟูเอล (THERMOFUEL Process) กระบวนการนาโนฟูเอล (NANOFUEL Process) กระบวรการบีพีเคมีคอล (BP Chemicals Process) หรือกระบวนการรีนเทค (REENTECH Process) ที่สามารถเปลี่ยนจากพลาสติกผสม ไปเป็น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด และน้ำมันดีเซลได้ เป็นต้น

๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ
สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกับ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดนิทรรศการ “๑๐๐ ปี ธงชาติไทย”
โดยมีวัตถุประสงค์สร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้ การชัก การประดับ

HCFCs
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ
สาร HCFCs หรือสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrochlorofluorocarbon) คือสารประกอบที่เกิดจาก ไฮโดรเจน (H) คลอรีน (Cl) ฟลูออรีน (F) และคาร์บอน (C) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และเป็นสารควบคุมตามพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ข้อ 14 บัญญัติให้การดำเนินการต่อวัตถุอันตรายต้องคำนึงถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศ