ชื่อบทความ : การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้ง

หมายเลข : มกษ. 10455 - 2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 35 ง (2 ก.พ.60) หน้า 4 (ท้ายประกาศ 4 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดการชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้งทางห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมตั้งแต่ ตัวอย่างเพื่อการชันสูตร การตรวจรอยโรคภายนอก (gross lesion) วิธีจุลพยาธิวิทยา (histopathological method) และวิธีชีววิทยาระดับโมเลกุล (molecular biology method)

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้ง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551