ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสารสนเทศพร้อมใช้ ออนไลน์

ผู้แต่ง : อุมาภรณ์ บุญนิธิ

ผู้แต่งร่วม : กัญญากานต์ ต่วนชื่น

สังกัด : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ ปีที่ 68 ฉบับที่ 210 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ลงบทความ : พฤษภาคม 2562

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]