ชื่อเรื่อง : ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

ผู้แต่ง : พรรษชล รัตนปาณี

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กันยายน 2562

วันที่ลงบทความ : กันยายน 2562

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]