อิฐบล็อกก่อสร้าง [WO 86/04,947]  Abstract    Fulltext

abstractอิฐบล็อกก่อสร้างนี้ออกแบบให้ด้านหนึ่งมีร่องและด้านหนึ่งมีเดือย เมื่อใช้ก่อสร้างให้สวมเดือยเข้าไป ในร?อง จะทํ าให?อิฐแต?ละก?อนยึดติดกันได?โดยไม?ต?องใช?ซีเมนต?เป?นตัวประสาน