ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของวัตถุดิบชนิดใหม่ที่ปรับรูปทรงได้ต่อแรงดันการเทแบบของไวต์แวร์

ผู้แต่ง : Klein, Gernot

แหล่งข้อมูล : CFI. Ceram. Forum Int. 1993, 70(6), 275-8 (Ger)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The phys. principles of pressure casting are discussed. The formation of whiteware bodies was favorably influenced by suitable pressure, temps., and batch compns. Expts. with 7 kaolins are discussed. Direct filtration using a pressure casting setup was found to be a suitable research method but expts. with gypsum molds gave only tentative results.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทความนี้กล่าวถึงหลักทางกายภาพของแรงดันการเทแบบ การขึ้นรูปของชิ้นงานไวต์แวร์ซึ่งเป็นผลจากการใช้ความดัน อุณหภูมิ และวัตถุดิบในสัดส่วนที่เหมาะสม มีการทดลองโดยใช้ดินขาว 7 ตัวอย่าง พบว่าการกรองทางตรงโดยกำหนดแรงดันในการเทแบบเป็นวิธีการที่เหมาะสม แต่ผลการทดลองการขึ้นรูปโดยใช้แม่แบบยิปซัมยังไม่ชัดเจน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 121:41145m