ชื่อเรื่อง : ผลของอัลคาไลออกไซด์ต่อการเกิดคริสโตบาไลต์จากควอตซ์ในเนื้อของไวต์แวร์

ผู้แต่ง : Jung, Chang Ju; Kim, Nam Il; Oh, Kyung Young

แหล่งข้อมูล : Yoop Hakhoechi 1992, 29(12), 981-9 (Korean)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : XX-ray diffraction was used cristobalite transition of quartz in semivitrous whiteware, prepd. from pottery stone,feldspar, kaolin, and clay minerals and contg. alkali and alkali earth oxides was studied. Transition of α-quartz to α-cristobalite increased with increasing firing temp. In specimens cong. MgO α-quartz was decreased and the formation of cristobalite was increased. K2O addn. remarkably decreased the formation of cristobalite. CaO had no significant effect on the transition temp.

บทคัดย่อ (ไทย) : การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction) ถูกนำมาใช้ในการเปลี่ยนสถานะคริสโตบาไลต์ (cristobalite transition) ของควอตซ์ที่อยู่ใน semivitrous ของไวต์แวร์ ซึ่งเตรียมได้จากหินดินเหนียวเผา (pottery stone) แร่ฟันม้า (feldspar) เคโอลิน (kaolin) และแร่ดินเหนียว (clay minerals) และองค์ประกอบของอัลคาไลและอัลคาไลเอิร์ทได้ถูกนำมาศึกษา การเปลี่ยนสถานะของ α-quartz เป็น α-cristobalite เพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่มของอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา (firing temperature) ตัวอย่างที่ประกอบด้วย MgO α-quartz จะเกิดการเปลี่ยนสถานะของ α-quartz เป็น α-cristobalite ลดลงและเกิดคริสโตบาไลต์เพิ่มขึ้น การเติมโพแทสเซียมออกไซด์ (K2O) จะช่วยลดการเกิดคริสโตบาไลต์ ส่วนแคลเซีมออกไซด์ (CaO) ไม่มีผลต่ออุณหภูมิแทรนซิชัน (transition temperature) อย่างมีนัยสำคัญ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 121:41147p