ชื่อเรื่อง : การศึกษารอยแตกจากภาพ(Fractography)ของไวต์แวร์

ผู้แต่ง : Varner, James R.; Frechette, Van. D.

แหล่งข้อมูล : Sci. Whitewares[Proc. Sci. White wares Conf.], 1995 (Pub.1996), 305-315 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A review, with 5 refs., of the use of fractog. to study the failure of whiteware, allowing factual distinctions to be made between faulty processing and unusual loading in service, for example. Fractog. can be useful in research, development and quality control in the whiteware industry.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทความปริทัศน์ที่ประกอบด้วยเอกสารอ้างอิง 5 รายการ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษารอยแตกจากภาพ (Fractography) เพื่อศึกษาความผิดพลาดของการผลิตไวต์แวร์ ยกตัวอย่างคือการจำแนกข้อเท็จจริงว่ารอยแตกเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิตหรือการขนส่งที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น การศึกษารอยแตกจากภาพจึงถึงเป็นประโยชน์ในการวิจัย การพัฒนา และการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมไวต์แวร์

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : other

หมายเลขอ้างอิง : 125:121207f