ชื่อเรื่อง : การผลิตไวต์แวร์เผาเร็วแบบใหม่โดยใช้การจำแนกแบบไดนามิก

ผู้แต่ง : Dattaguru, Sriram; Snyder, Robert L.

แหล่งข้อมูล : Sci. Whitewares[Proc. Sci. White wares Conf.], 1995 (Pub.1996), 265-278 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The reaction kinetics and microstructure development are essential parameters in the firing of fine ceramics. All phys., chem.. and mech. properties depend on them as well as the quality and tech. value of the product. The properties of the final product are also sensitive to the compn. and the nature of raw materials, in addn. to the chem. additives used. In these days of fast-firing of whitewares, the phase and microstructure changes occur at high rates and so are often difficult to characterize. Also, in the absence of large funding, researchers must conc. on reducing the time that the R&D of a new body consumes. One way in which this may be accomplished is via the development of very fast dynamic characterization procedures which can rapidly and intelligently monitor and optimize the formation of desired phases and microstructure. Another potential advantage to this approach is its ability to characterize the actual amt of material which goes into a final product; permitting a rapid transition from R&D to manufg. by avoiding the problems assocd. with scale-up The use of dynamic characterization techniques with x-ray diffraction optical microscopy, and DTA will enable one to manipulate and design the final microstructure in the whiteware. The variables in the raw materials and the firing process can suitably be changed and an advanced materials manufg. procedure can evolve via real time high temp. characterization, in a very short period of time.

บทคัดย่อ (ไทย) : การพัฒนากลไกการเกิดปฏิกิริยาและโครงสร้างจุลภาคเป็นปัจจัยสำคัญในการเผาเซรามิกชนิดเนื้อละเอียด คุณสมบัติต่างๆ ทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลรวมทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับกลไกและโครงสร้างดังกล่าว องค์ประกอบและธรรมชาติของวัตถุดิบมีผลอย่างมากต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้าย นอกเหนือจากสารเคมีเติมแต่ง โดยปกติการเผาเร็วในการผลิตไวต์แวร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงของเฟสและโครงสร้างจุลภาคในอัตราที่สูงและยากต่อการจำแนก เนื่องจากการขาดงบประมาณสนับสนุน นักวิจัยจึงต้องพยายามลดระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนาการใช้เนื้อวัสดุใหม่ๆ วิธีหนึ่งที่นำมาใช้คือการพัฒนากระบวนการจำแนกแบบไดนามิกที่มีความรวดเร็ว ซึ่งสามารถตรวจวัดและปรับการเกิดเฟสและโครงสร้างจุลภาคที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อดีอื่นๆ ของกระบวนการดังกล่าวคือ ความสามารถในการจำแนกจำนวนที่แท้จริงของวัสดุที่อยู่ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย และสามารถนำผลจากการวิจัยไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยไม่มีปัญหาในการขยายขนาดการผลิต การใช้เทคนิคดังกล่าวร่วมกับ x-ray diffraction optical microscopy และ DTA ทำให้สามารถทดลองและออกแบบโครงสร้างจุลภาคที่ต้องการในการผลิตไวต์แวร์ ตัวแปรต่างๆ ในวัตถุดิบและในกระบวนการเผาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุชนิดใหม่ๆ โดยใช้การจำแนกที่อุณหภูมิสูงแบบเรียลไทม์ในระยะเวลาที่สั้นมาก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : other

หมายเลขอ้างอิง : 125:93392s