คำตอบ

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปล่อยสารเคมีหรือกากพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดในการผลิตและการขนส่ง และสามารถกำจัดได้ง่ายไม่ก่อให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิลาสินี ไตรยราช. ฉลากเขียว รักษ์โลก. วารสาร อพวช. ปีที่ 85 ฉบับที่ 8 (ก.ค. 2552), หน้า 14-15.