คำตอบ

สินค้าอันตรายมี 9 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด ประเภทที่ 2 ก๊าซ ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์และวัตถุอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน ประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด.

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยา อินทร์สอน และ ปัทมาพร ท่อชู. ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตราย. Industrial technology review. ปีที่ 23. ฉบับที่ 301 (ธันวาคม), หน้า 79-86