คำตอบ

อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลต้องใช้น้ำในปริมาณมาก ส่วนใหญ่จะใช้ในการล้างอ้อย การทำความสะอาด การระเหย การต้ม การกรอง จึงเกิดปริมาณน้ำเสียขึ้นมาก ในการบำบัดขั้นแรกของโรงงานมักใช้วิธีการกรองเพื่อดักเศษขยะต่างๆ จากนั้นอาจใช้วิธี Ion exchange เป็นการแลกเปลี่ยนประจุของสาร ซึ่งเป็นขั้นตอนการตกตะกอน หากค่าพีเอช (pH) ของน้ำเสียมีค่าสูงประมาณ 11-12 จุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพต่ำลง จึงต้องใช้วิธีการบำบัดด้วยเคมี ส่วนกากตะกอนที่เกิดขึ้นจะบำบัดด้วยเคมี ส่วนกากตะกอนที่เกิดขึ้นจะบำบัดแบบใช้อากาศ และบำบัดทางชีวภาพ เช่น ระบบ Activated sludge เป็นระบบที่ต้องมีการเติมอากาศ นอกจากนี้ในโรงงานน้ำตาลมักจะนำน้ำจากการล้างอ้อยกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้เป็นน้ำหล่อเย็นในกระบวนการผลิต

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. Meade, George P. Cane sugar handbook : a manual for cane sugar manufacturers and their chemists. New York : Wiley, c1977 p. 713-726  (Ref. 664.122 MEA10 th ed)

2. Sugar Milling Research Institute. The industrial utilisation of sugar and mill by-products. Durban : South Africa, 1975. p.3  (664.19SMRI)

3. James, G. V.  Water treatment : a guide to the treatment of water and effluents purification. London : Technical Press, 1965, p. 65-85 (628.16 JAM 3 rd ed)

4. Nemerow, Nelson L.  Industrial and hazardous waste treatment. New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, 1991 (628.42NEM)