คำตอบ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความของสารสกัดที่ให้กลิ่น หมายถึง สารละลายที่สกัดได้จากพืชหรือส่วนของพืชที่มีกลิ่นหอมด้วยเอทิลแอลกอฮลล์ ซึ่งอาจจะมีสีหรือไม่มีสีตามธรรมชาติปนอยู่ด้วยก็ได้ และให้ชื่อตามพืชที่สกัดสารให้กลิ่นนั้น หารมีการเติมสีหรือกลิ่นสังเคราะห์ผสมลงไปด้วยจะต้องแจ้งไว้บนฉลาก สารสกัดที่ให้กลิ่นยังอาจเตรียมได้โดยการเติมน้ำมันหอมระเหยลงในเอทิลแอลกอฮอล์ หรือสารละลายผสมของเอทิลแอลกอฮอล์และน้ำ เช่น การเติมสารสกัดจากมะนาวฝรั่ง (lemon extract) ทำได้โดยการเติมน้ำมะนาวฝรั่งที่ได้จากการบีบผิวมะนาวฝรั่งลงไปในแอลกอฮอล์ หรือ แอลกอฮอล์เจือจาง มาตรฐานของสารสกัดจากมะนาวฝรั่งที่ FDA กำหนดจะต้องมีน้ำมันมะนาวฝรั่ง ไม่น้อยกว่า 5เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นิธิยา รัตนาปนนท์. เคมีอาหาร (Food chemistry) .กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557, หน้า 468.