คำตอบ

QTOF ย่อมาจาก Quadrupole Time-of-Flight ใน Analytical Abstract. ปี 2001 พบว่ามีการใช้วิธี QTOF สำหรับวิเคราะห์ลักษณะสาร Trichotoxins

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. Analytical Abstracts (2001) : 7F162

2. Suwan, S., et al. Elucidation of high micro-heterogeneity of an acidic-neutral trichotoxin mixture from Trichoderma harzianum by electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Journal of Mass Spectrometry. 35 (12) 2000 : 1438-1451.