คำตอบ

คอนกรีตที่มีการผสมฟองอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-1 มิลลิเมตร ซึ่งทำให้โฟมคอนกรีต มีคุณสมบัติคือ มีการดูดซึมน้ำสูง ทนไฟได้ดีกว่าคอนกรีตปกติ สามารถตัดด้วยเลื่อยหรือตอกตะปูได้, มีน้ำหนักเบา เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไพฑูรย์ ประสมศรี,คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. กรุงเทพฯ. นานาสิ่งพิมพ์. 2545. หน้า 241.