คำตอบ

แฟกทิซที่นิยมนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมยางมีหลายชนิด ทั้งแฟกทิซสีน้ำตาล สีเหลืองและสีขาว ซึ่งการเลือกใช้แฟกทิซชนิดใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดของยาง วิธีการขึ้นรูป เป็นต้น 
  ประโยชน์ของการใช้แฟกทิซในอุตสาหกรรมยาง คือ ช่วยให้สารเติมแต่งหรือสารเคมีกระจายตัวได้ดี ทำให้ประหยัดเวลาในขั้นตอนการผสม สามารถควบคุมความหนาและความเรียบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยการรีด (calendaring) ช่วยลดการเกิดรอย (calendar grain) และป้องกันการหดตัว (shrinkage)  ของชิ้นงาน ช่วยลดการบลูมของน้ำมันและกำมะถันออกมราที่ผิวของผลิตภัณฑ์ และ ช่วยลดการบวมตัวของยางเมื่ออัดผ่านดาย (die swell)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และดารณี เจริญสุข. “แฟกทิซ (factice)”.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง.  ปีที่  5, ฉบับที่ 1, (มกราคม-มีนาคม) 2554, หน้า 10.