คำตอบ

น้ำยางประกอบด้วยปริมาณของแข็งทั้งหมด 22-48% ปริมาณเนื้อยางแห้ง 20-45% สารจำพวกโปรตีน 1.5% สารพวกเรซิน 2.0% คาร์โบไฮเดรต 1.0% สารอนินทรีย์0.5%
ในส่วนประกอบของน้ำยางสามารถแบ่งเป็นส่วนสำคัญ ๆ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นเนื้อยางประมาณ 35% ในเนื้อยางแห้ง (dry rubber content) ประกอบด้วยยาง (hydrocarbon) 86% น้ำ (กระจายอยู่ใน hydrocarbon) 10% สารพวกไขมัน 3% สารพวกโปรตีน 1% และส่วนที่ไม่ใช่ยาง ประมาณ 65% ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ส่วนที่เป็นน้ำ หรือที่เรียกว่าซีรัม (serum) ส่วนของลูตอยด์และสารอื่นหรือที่เรียกว่า อนุภาค เฟรวิสลิ่ง (frey wyssling) ซึ่งส่วนที่ไม่ใช่ยางนี้ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นน้ำประมาณ 55% ส่วนของลูตอยด์ (Lutoid) และสารอื่น ๆ ประมาณ 10%

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เพลินพิศ บูชาธรรม.  “น้ำหมึกยางพารา”  ยางไทย  ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, (เมษายน) 2557 หน้า 52