คำตอบ

     สารเคมีบางชนิดสามารถระงับกลิ่นได้โดยกระบวนการทางเคมีหรือชีวภาพ โดยทั่วไปมักจะใช้ระงับกลิ่นในกรณีที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่เป็นพื้นที่ เช่น กองหรือลานตากมูลสัตว์ เช่น การใช้แบคทีเรีย Bacillus บางชนิดที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอส (Protease)  ไลเปส (Lipase) และอะไมเลส (Amylase) ไปย่อยสลายโมเลกุลที่มีกลิ่น เช่น กรดไขมันโพรพิโอนิก (Proplonic) อะซิติก (Acetic) บิวทิริก (Butyric) ไอโซบิวทิริก (Isobutyric) และกรดแลคติก (lactic Acid) อีกวิธีหนึ่งคือ ใช้สารเคมีที่ทำปฏิกิริยาโดยตรงกับสารที่มีกลิ่น ทำให้กลายเป็นสารที่ไม่มีกลิ่น การใช้เอมีนในการทำลายกลิ่นก๊าซไข่เน่า (H2S) หรือกรณีกลิ่นอุจจาระ (Skatole) โดยใช้แอมโมเนีย (Ammonia) บิวทิลเอมีน (Butyl amine) หรือเอมีน (Amine)

     สารกลบกลิ่น Bioxide และ Bioxide AQ เป็นการบำบัดน้ำเสียทางเคมีซึ่งใช้ป้องกันการเกิดก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide, H2S) หรือทำปฏิกิริยากับสารประกอบซัลไฟด์ในน้ำเสีย 
- Bioxide จะทำงานได้เมื่อมีแบคทีเรียที่มีประโยชน์จำนวนมากในการทำปฏิกิริยากับซัลไฟด์ที่ละลายอยู่และลดสารประกอบซัลเฟอร์เพราะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการย่อย (Metabolism) ของแบคทีเรีย
- Bioxide AQ ประกอบด้วย Anthraquinone สารประกอบทางเคมีเพื่อป้องกันการเกิดก๊าซไข่เน่า (H2S) ในโคลน, เลน โดยหยุดยั้งปฏิกิริยาการเกิดซัลเฟตด้วยแบคทีเรียภายใต้สภาวะไร้อากาศ
 สารเคมีทั้งสองนั้นเป็นสารเคมีที่ไม่มีอันตรายเป็นผลให้ง่ายและปลอดภัยต่อการจัดเก็บ ขนย้าย และการใช้งาน  สารเคมีทั้งสองนี้เป็นชนิดที่ใช้ฉีดใน Force Main โดยใช้ปั๊มดูดสารเคมีแบบ Metering (Dosing Pump) สำหรับ Bioxide เหมาะที่จะใช้บำบัดซัลไฟด์ที่ไม่เกิน 0.1 mg/l

ชื่อเอกสารที่เรายกี่ยวข้อง

ธนกร ณ พัทลุง.  การควบคุมกลิ่นน้ำเสียโดยสารกลบกลิ่น (Odor Neutralizer).  MECHANICALTECHNOLOGY MAGAZINE.  ปีที่ 10, ฉบับที่ 108, (สิงหาคม) 2010, หน้า 53-55