คำตอบ

ยูเอวี (UAV – unmanned aerial vehicle) หรืออากาศยานไร้คนขับ หรือเรียกสั้นๆว่า โดรน ซึ่งทางองค์กรการบินพลเรือนสากล หรือ ไอซีเอโอ หมายถึง เครื่องบินที่ไม่มีนักบินที่เป็นมนุษย์อยู่บนเครื่อง และแบ่งยูเอวี ออกเป็นกลุ่มหลัก 2 ชนิด คือ 1. อากาศยานอัตโนมัติ (Autonomous aircraft) ซึ่งยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่เหมาะสม 2. อากาศยานควบคุมด้วยนักบินจากระยะไกล อยู่ภายใต้การควบคุมโดยทางไอซีเอโอ และกองควบคุมการบินแห่งชาติ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทศพร เยาวปัญญาชน. โดรน คู่หู คู่ตา คู่ใจใหม่ของมนุษย์. Update. ปีที่ 30, ฉบับที่ 329 (พ.ค-มิ.ย) 2558, หน้า 30