คำตอบ

โดมเกลือเกิดขึ้นเมื่อน้ำในแอ่งน้ำเค็มระเหยไปหมด เหลือแต่เกลืออยู่ในแอ่ง ต่อมามีตะกอนชนิดอื่นตกทับถมข้างบน เกลือมีความหนาแน่นน้อยกว่าจึงถูกชั้นธรณีที่อยู่ข้างบนดันให้ยกตัวขึ้น โดยมีการใช้ประโยชน์จากโดมเกลือ  คือ  การกลั่นน้ำเค็ม   การกำจัดขยะมีพิษ และ  เก็บกักน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โดมเกลือคืออะไร .  SCIENCE ILLUSTARTED.  ฉบับที่ 7, (มกราคม) 2012, หน้า 19.