คำตอบ

พอลิเมอร์สังเคราะห์เชิงซ้อนสามมิติที่มีโครงสร้างแบบแขนง โดยการแตกแขนงนั้นจะมีความสมมาตรในรัศมี จึงเป็นโครงสร้างทรงกลมสามมิติที่มีความเสถียรและมีพื้นที่ผิวสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆเช่น นำไปบรรจุน้ำหอม, ใช้เป็นระบบนำส่งยาเข้าสู่ร่างกาย, ผลิตการและสารเคลือบผิว เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, กล้าณรงค์ ศรีรอต, บรรณาธิการ. วัสดุชีวภาพรักษ์โลก. กรุงเทพฯ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณัสฟิล์ม, 2552 . หน้า 112-117.