คำตอบ

ข้าวแดง (Red Yeast Rice) หมายถึง ข้าว ซึ่งผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อราโมแนสคัส (Monascus spp.) โดยเชื้อราจะผลิตเอนไซม์หลายชนิด เช่น กลูโคอะมิเลส  อะมิเลส  ไลเปส และโปรติเอส เพื่อย่อยส่วนประกอบของเมล็ดข้าว ทำให้เชื้อราเจริญปกคลุมและแทรกเส้นใยเข้าไปภายในเมล็ดข้าวได้ทั้งเมล็ด ทำให้ข้าวกลายเป็นเมล็ดสีแดงภายในระยะเวลา 10-15 วัน 
คุณสมบัติทางชีวเคมีของสารสำคัญในข้าวแดง สารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสารในกลุ่มเมทาบอไลต์ทุติยภูมิ คือ สารโมนาโคลิน ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เอชเอ็มจี-โคเอ รีดักเทส ไม่ให้ออกฤทธิ์ ทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์คอเรสเทอรอลที่ตับได้ โดยพบว่าโมนาโคลินเค เป็นสารที่สามารถยับยั้งการสังเคราะห์คอเรสเทอรอลและยังช่วยลดปริมาณระดับคอเรสเทอรอลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดอาการของโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประมวล ทรายทอง. ผลิตภัณฑ์จากข้าวหมักเชื้อจุลินทรีย์. Food  Focus Thailand. ปีที่ 9, ฉบับที่ 103, 2557, หน้า 48