คำตอบ

กรณีสินค้าสำเร็จขั้นสุดท้าย การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญเพราะต้องมีการวางบนชั้นขายสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงควรพิจารณาถึง 1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับช่องทางจำหน่าย (Market distribution) การออกแบบจึงต้องคำนึงถึงขนาดและมาตรฐานของหิ้ง ชั้นวางของ ตู้วางสินค้า เพราะจะส่งผลต่อต้นทุนการวางสินค้า และ/หรือ อาจได้รับการปฏิเสธ หรือต้องวางในพื้นที่ซึ่งดูดความสนใจ 2. ภาพลักษณ์ (Image) บรรจุภัณฑ์จะต้องมีภาพลักษณ์สะท้อนถึงภาพลักษณ์และคุณค่าของสินค้า อีกทั้งต้องมีความสะดุดตา การย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ มีวิธีการอย่างไร? นำวัตถุดิบที่ให้สีมาใส่หม้อย้อม เติมน้ำให้ท่วมวัตถุดิบ ต้มเดือด 1 ชั่วโมง กรองเอากากออก แล้วต้มน้ำย้อมสีอีกครั้งหนึ่ง โดยให้มีอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียสเท่านั้น (ห้ามเดือด) นำเส้นด้ายที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ลงไปย้อมในน้ำสี หมั่นพลิกกลับเส้นด้ายเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้สีกระจายตัว และแทรกซึมเข้าไปในเส้นด้ายได้ทุกส่วน ใช้เวลาการย้อม 1 ชั่วโมง เมื่อย้อมเสร็จให้บิดเส้นด้ายพอหมาดแล้วทิ้งให้แห้งก่อนนำมาซักล้างด้วยน้ำสะอาด วิธีนี้จะทำให้สีหลุดน้อยกว่าการนำเส้นด้ายไปซักล้างทันที

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ. การย้อมฝ้ายทอมือด้วยสีธรรมชาติ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 63, ฉบับที่ 198, พฤษภาคม, 2558, หน้า 27.