คำตอบ

หลักเกณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี มีข้อควรพิจารณา ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ : ควรมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และทางกลของตัวผลิตภัณฑ์ โดยควรรู้ว่าผลิตภัณฑ์จะเสื่อมสภาพอย่างไร

2. ข้อมูลด้านการผลิต : ควรทราบข้อมูลด้านการผลิตได้แก่ ความเร็ว และปริมาณผลิต/ครั้ง วิธีการผลิต ลักษณะของการผลิตแบบอัตโนมัติ หรือแบบใช้แรงงานคน

3. ข้อมูลการบรรจุ: เช่น กระบวนการบรรจุด้วยเครื่องจักรแบบอัตโนมัติจำเป็นต้องตั้งความตึงของวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ให้มากกว่าการบรรจุระบบใช้แรงงานคน เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีขนาดที่ถูกต้องต่อเนื่องตลอดการทำงาน

4. ข้อมูลด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์: ควรทราบถึงสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิดเพื่อเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการบรรจุ ตลอดจนข้อจำกัดของตัววัสดุและบรรจุภัณฑ์ด้วย

5. ข้อมูลด้านการขนส่งและการจัดจำหน่าย : ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายและการขนส่งจำนวนครั้งของการขนถ่ายบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการลำเลียงบรรจุภัณฑ์

6. ข้อมูลเรื่องกฎระเบียบ : ผู้ออกแบบควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของตลาดเป้าหมาย การปนเปื้อนบนบรรจุภัณฑ์ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

7. ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย : ผู้บริโภคในประเทศต่างๆมีทัศนคติที่แตกต่างกันในเรื่องของรูปร่าง จำนวน สีสัน และสัญลักษณ์ ซึ่งทำให้ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน

8. ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม : การใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจและแสดงคุณค่าของผลิตภัณฑ์

9. ข้อมูลการวิเคราะห์และตรวจสอบของวงจรชีวิต : การวิเคราะห์และตรวจสอบวงจรชีวิตเป็นการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ โดยศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบไปจนถึงระยะสิ้นสุดของการใช้บรรจุภัณฑ์

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เจนยุทธ ศรีหิรัญ. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์. วารสารการบรรจุภัณฑ์. ปีที่ 14, ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน), 2549, หน้า 28.