คำตอบ

การผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็ม (Desalination) นั้นเป็นกระบวนการดึงเกลือและสารแขวนลอยต่าง ๆ ออกจากน้ำทะเลและน้ำกร่อย โดยในช่วงแรกนั้นจะเน้นวิธีการทำให้ระเหย แต่วิธีนี้มีต้นทุนสูง ทำให้มีการพัฒนาวิธีใหม่ ๆ ขึ้นมาอีกหลายวิธี โดยในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เช่น วิธีออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis;RO) และวิธีออสโมซินเดินหน้า (Forward Osmosis; FO)

การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลหรือน้ำเค็มด้วยวิธี RO เป็นการใช้ความดันสูงดันน้ำผ่านเยื่อกรองพิเศษที่มีคุณสมบัติเป็น “เยื่อเลือกผ่าน” (semipermeable membrane) ซึ่งจะกรองเอาเกลือหรือโมเลกุลของแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.0001 ไมครอนออก ทำให้ได้น้ำจืดสะอาดในที่สุด 
ส่วนการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลหรือน้ำเค็มด้วยวิธี FO นั้น เป็นการทำให้น้ำไหลผ่านเยื่อเลือกผ่านตามความเข้มข้นของสารโดยธรรมชาติ โดยอาศัยสารละลายบางอย่างเข้าช่วยในการดึงโมเลกุลของน้ำออกมา เช่น สารละลายน้ำตาล สารละลายแอมโมเนีย ไบคาร์บอเนต (ammonium bicarbonate) หลังจากนั้นจะต้องกำจัดสารที่เติมเข้าไปเพื่อให้สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภค บริโภคได้ ซึ่งในกรณีของแอมโมเนีย ไบคาร์บอเนต ใช้วิธีให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 58 องศาเซลเซียส เพื่อระเหยเอาแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากน้ำ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การผลิตน้ำจืดโดยใช้น้ำเค็มทำอย่างไร?. Science World.ปีที่ 4, ฉบับที่ 41, (กันยายน) 2551, หน้า 6.