คำตอบ

การผลิตถ่านอัดแท่ง มี 2 วิธีคือ 1. การอัดร้อน เป็นการอัดวัสดุโดยที่วัสดุไม่จำเป็นต้องเป็นถ่านมาก่อน เมื่ออัดเป็นแท่งเสร็จแล้ว จึงนำมาเผาให้เป็นถ่านอีกครั้งหนึ่ง โดยที่เครื่องอัดต้องเป็นเครื่องอัดชนิดอัดร้อน ซึ่งราคาค่อนข้างสูง 2. การอัดเย็น เป็นการอัดวัสดุที่เผาเป็นถ่านมาแล้ว แล้วนำมาผสมกับแป้งมัน หรือวัสดุประสานอื่นๆ ถ้าวัสดุใดมีขาดใหญ่ เช่น กะลามะพร้าว เมื่อผ่านการเผาแล้ว ต้องมีเครื่องบดให้ละเอียดก่อน แล้วจึงนำมาผสมกับแป้งมันและน้ำในอัตราส่วนตามต้องการ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อุกฤษฏ์ โซ่ศรี. ถ่านอัดแท่งพลังงานทางเลือกในยุคน้ำมันแพง. วารสารคลินิกเทคโนโลยี. 3, 2 (กันยายน) 2551, หน้า 16.