คำตอบ

Sieve analysis หรือ การวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคด้วยตะแกรงร่อนเป็นหนึ่งในเทคนิคการแยกขนาดอนุภาคที่นิยมใช้ทั้งในห้องปฏิบัติการทั่วไปและในสายการผลิตขนาดใหญ่ เนื่องจากใช้งานได้ง่ายและมีราคาถูก ซึ่งเทคนิคดังกล่าวจะใช้ในการแยกขนาดของอนุภาคเพื่อหามวลหรือปริมาตรของมัน โดยในระหว่างร่อนตะแกรง ตัวอย่างที่อยู่ภายในตะแกรงร่อนจะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตามวิธีการที่เลือก อนุภาคบางขนาดก็จะผ่านตัวตะแกรงลงไปด้านล่างขณะที่บางขนาดก็จะยังคงค้างอยู่ที่ผิวหน้าของตะแกรง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พรรณทิพย์  ตั้งปรียารักษ์.  การวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคด้วยเทคนิค Sieve analysis. LAB today. ปีที่6, 40 (เม.ย 2550) : หน้า 30-33