คำตอบ

SOP ย่อมาจากคำว่า Standard Operating  Procedure คือ เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆที่เขียนขึ้นอย่างละเอียดเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน ได้ทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ผลออกมาอย่างน่าเชื่อถือ ได้ผลงานอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานโดยผู้ใด 
ประโยชน์ ของ  SOP คือ 1) เป็นองค์ความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมั่นใจได้ว่าลดการปฏิบัติงานผิดพลาดได้ เนื่องจากมีการตรวจสอบแล้วพร้อมทั้งสามารถนำมาแบ่งปัน เสริมสร้างความรู้ และต่อยอดความรู้นั้นๆ 2) เป็นมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดที่มาปฏิบัติงานอย่างเดียวกันนี้ ก็ต้องใช้วิธีเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้หลักสถิติมาช่วยในการสร้างความมั่นใจของผลวิเคราะห์ที่ได้ 3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมและแนวทางปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรใหม่ ทำให้มีความเป็นระเบียบสามารถตรวจสอบ เพื่อประเมินการปฏิบัติงาน และหาจุดผิดพลาดได้ง่าย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชนินทร์ เลิศคณาวนิชกุล. มาเขียน SOP ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อการบริการที่มีคุณภาพกันเถอะ. วารสาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 58, ฉบับที่ 182, 2553 , หน้า 21.