ชื่อบทความ : ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค.61) หน้า 6-8 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5) Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. 2539) เรื่อง ระบุชื่อและ ประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 150) พ.ศ. 2541 เรื่อง ระบุชื่อและประเภท ยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2541

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2561