ชื่อบทความ : ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค.61) หน้า 5 (ท้ายประกาศ 4 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5) Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ระบุชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ให้รวมถึง (1) วัตถุที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกับวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว (2) สเตอริโอไอโซเมอร์ (stereoisomer) ใด ๆ ของวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว (3) เอสเทอร์และอีเทอร์ใด ๆ และเกลือของวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว เว้นแต่ที่ได้ประกาศไว้แล้ว (4) วัตถุตารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวผสมอยู่ เว้นแต่จะมีการระบุเงื่อนไขเฉพาะไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ เว้นแต่กรณีที่นาไปใช้เพื่อเป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือแพทย์นั้น ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 พ.ศ. 2561