ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : กระดาษเช็ดอเนกประสงค์

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : MULTI-PURPOSE TOWEL PAPER

หมายเลข : มอก. 2925−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 88 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะกระดาษเช็ดอเนกประสงค์ประเภทการใช้งานที่ไม่สัมผัสอาหาร แบบม้วนและแบบแผ่น

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย บทนิยาม ประเภท แบบ และชนิด คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุเครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบ และภาคผนวก ก. 

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5401 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษเช็ดอเนกประสงค์