ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 3 (5 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 34

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/003/T_0034.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับกระบวนการจัดการการผลิตไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก (1) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 (2) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 เมษายน 2559

ข้อ 2 มาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการผลิต และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการคัดบรรจุ รวมทั้งมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. 9023) และมาตรฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อย่อว่า GMP ....