ชื่อเรื่อง :  อาหารบนโต๊ะกับเทคนิคเชิงโมเลกุล
ผู้แต่ง สวรินทร์ สินะวิวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นันทิดา จิตแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด