ชื่อเรื่อง :  นวัตกรรมการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อคุณภาพอาหารที่ดีกว่า
ผู้แต่ง สุวิมล บุญมี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด