ชื่อเรื่อง :  บทบาทของ AI กับการวัด
ผู้แต่ง  ณิชมน ชั่งโต นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด  กองสอบเทียบเครื่องมือวัด
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด