ชื่อเรื่อง :  การตอบโจทย์เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาคการต่อยอดสู่ความยั่งยืน
ผู้แต่ง  พนิดา อ่อนมั่น นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด  กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด